کاربرد ها:

ماشین سازی | قطعه ‌سازی | ساختمان سازی | سوله سازی | پتروشیمی | صنایع نفتی و...

راهنمای سایز های مهره شش گوش خشکه (فولادی)

راهنمای سایز مهره شش گوش

محصول و سایزآچار | قطر خارجی (اینچ)آچار | قطر خارجی (میلیمتر)ضخامت | ارتفاع (اینچ)ضخامت | ارتفاع (میلیمتر)گرید
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, ¼”7/1611.117/325.568.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 5/16”1/212.717/646.758.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 3/8”9/1614.2921/648.338.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 7/16”11/1617.463/89.538.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, ½”3/419.057/1611.118.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 9/16”7/822.2331/6412.38.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 5/8”15/1623.8135/6413.898.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, ¾”1-1/828.5841/6416.278.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 7/8”1-5/1633.343/419.058.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 1”1-1/238.155/6421.838.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 1¼”1-7/847.631-1/1626.998.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 1⅛”1-11/1642.8631/3224.618.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, ¼”7/1611.117/325.5610.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 5/16”1/212.717/646.7510.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 3/8”9/1614.2921/648.3310.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 7/16”11/1617.463/89.5310.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, ½”3/419.057/1611.1110.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 9/16”7/822.2331/6412.310.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 5/8”15/1623.8135/6413.8910.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, ¾”1-1/828.5841/6416.2710.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 7/8”1-5/1633.343/419.0510.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 1”1-1/238.155/6421.8310.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 1¼”1-7/847.631-1/1626.9910.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 1⅛”1-11/1642.8631/3224.6110.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, ¼”7/1611.117/325.5610.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 5/16”1/212.717/646.7510.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 3/8”9/1614.2921/648.3310.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 7/16”11/1617.463/89.5310.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, ½”3/419.057/1611.1110.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 9/16”7/822.2331/6412.310.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 5/8”15/1623.8135/6413.8910.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, ¾”1-1/828.5841/6416.2710.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 7/8”1-5/1633.343/419.0510.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 1”1-1/238.155/6421.8310.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 1¼”1-7/847.631-1/1626.9910.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 1⅛”1-11/1642.8631/3224.6110.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, ¼”7/1611.117/325.568.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 5/16”1/212.717/646.758.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 3/8”9/1614.2921/648.338.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 7/16”11/1617.463/89.538.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, ½”3/419.057/1611.118.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 9/16”7/822.2331/6412.38.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 5/8”15/1623.8135/6413.898.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, ¾”1-1/828.5841/6416.278.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 7/8”1-5/1633.343/419.058.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 1”1-1/238.155/6421.838.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 1¼”1-7/847.631-1/1626.998.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 1⅛”1-11/1642.8631/3224.618.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده ریز, 10×1168.410.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده ریز, 12×1/51810.810.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده ریز, 14×1/52112.810.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده ریز, 16×1/52414.810.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده ریز, 18×1/52715.810.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده ریز, 20×1/5301810.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده ریز, 22×1/53419.410.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده ریز, 24×1/53621.510.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده ریز, 27×1/54123.810.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده ریز, 27×24123.810.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده ریز, 30×1/54625.610.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده ریز, 30×24625.610.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده ریز, 10×1168.48.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده ریز, 12×1/51810.88.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده ریز, 14×1/52112.88.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده ریز, 16×1/52414.88.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده ریز, 18×1/52715.88.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده ریز, 20×1/530188.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده ریز, 22×1/53419.48.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده ریز, 24×1/53621.58.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده ریز, 27×1/54123.88.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده ریز, 27×24123.88.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده ریز, 30×1/54625.68.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده ریز, 30×24625.68.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M6105.210.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M8136.810.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M10168.410.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M121810.810.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M142112.810.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M162414.810.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M182715.810.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M20301810.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M223419.410.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M243621.510.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M274123.810.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M304625.610.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M335028.710.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M36553110.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M396033.410.9
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M6105.28.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M8136.88.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M10168.48.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M121810.88.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M142112.88.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M162414.88.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M182715.88.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M2030188.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M223419.48.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M243621.58.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M274123.88.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M304625.68.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M335028.78.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M3655318.8
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M396033.48.8

مهره شش گوش خشکه (فولادی)

(1 بررسی مشتری)

منظور از خشکه همان گرید سختی و استقامت فولاد میباشد.

در مورد سایزهای آمریکایی دنده ریز و درشت به اینچ و آلمانی ها به میلیمتر محاسبه میشوند.

کلیه مهره ها از نظر آبکاری و رنگ مهره با توجه به درخواست مشتری قابل سفارش میباشد.

مهره ها در دو گرید ۸.۸ و ۱۰.۹ در تمامی سایز ها و استاندارد های آلمانی و آمریکایی قابل سفارش است.

قیمت:

انتخاب سایز
 • گرید در پیچ و مهره به مجموعه‌ای از مشخصات فنی اطلاق می‌شود که کیفیت و کارایی آن را تعیین می‌کند. این مشخصات شامل مواردی مانند استحکام کششی، استحکام تسلیم، سختی، دقت ابعادی، کیفیت سطح، جنس و نوع کاربرد می‌شود. گرید بالاتر نشان دهنده استقامت بالاتر است.
 • ارتفاع به طول پیچ یا مهره از سر تا انتها اشاره دارد. ارتفاع پیچ باید به گونه‌ای باشد که طول کافی برای عبور از قطعه و اتصال به مهره را داشته باشد. ارتفاع مهره نیز باید به گونه‌ای باشد که به اندازه کافی از سطح قطعه بالا باشد تا بتواند به طور کامل پیچ را ببندد.
 • سیستم متریک: در این سیستم، ضخامت و ارتفاع بر حسب میلی‌متر اندازه‌گیری می‌شوند. در سایز ها منظور از ژاپنی و آلمانی سیستم متریک میلی متری است، (سایز ها به میلی متر گفته میشود).
 • سیستم اینچی: در این سیستم، ضخامت و ارتفاع بر حسب اینچ اندازه‌گیری می‌شوند. در سایز ها منظور از آمرکایی سیستم متریک اینچی است ، (سایز ها به اینچ گفته میشود).
 • 1. گام دنده:

  دنده ریز: گام دنده (فاصله بین دو دنده مجاور) کمتر است.
  دنده درشت: گام دنده بیشتر است.

 • 2. زاویه دنده:

  دنده ریز: زاویه دنده کوچکتر است.
  دنده درشت: زاویه دنده بزرگتر است.

 • 3. قطر پیچ:

  دنده ریز: قطر پیچ به دلیل وجود دنده های بیشتر، کوچکتر است.
  دنده درشت: قطر پیچ به دلیل وجود دنده های کمتر، بزرگتر است.

 • 4. ارتفاع دنده:

  دنده ریز: ارتفاع دنده کوچکتر است.
  دنده درشت: ارتفاع دنده بزرگتر است.

 • 5. تعداد دنده ها:

  دنده ریز: تعداد دنده ها در طول پیچ بیشتر است.
  دنده درشت: تعداد دنده ها در طول پیچ کمتر است.

 • 6. اصطکاک:

  دنده ریز: به دلیل وجود دنده های بیشتر، اصطکاک بیشتر است.
  دنده درشت: به دلیل وجود دنده های کمتر، اصطکاک کمتر است.

 • 7. مقاومت:

  دنده ریز: به دلیل اصطکاک بیشتر، مقاومت در برابر لغزش بیشتر است.
  دنده درشت: به دلیل اصطکاک کمتر، مقاومت در برابر لغزش کمتر است.

 • 8. دقت:

  دنده ریز: به دلیل گام دنده کوچکتر، دقت تنظیم و موقعیت یابی بیشتر است.
  دنده درشت: به دلیل گام دنده بزرگتر، دقت تنظیم و موقعیت یابی کمتر است.

 • 9. گشتاور:

  دنده ریز: به دلیل اصطکاک بیشتر، به گشتاور بیشتری برای بستن نیاز دارد.
  دنده درشت: به دلیل اصطکاک کمتر، به گشتاور کمتری برای بستن نیاز دارد.

 • منظور از آچار ، قطر خارجی مهره و یا گل پیچ است.